Poročilo o izvajanju socialno varstvenih programov v letu 2017 v DU Kamnik

V Projekt »Starejši za starejše« smo vključeni že od leta 2004. V Projektu deluje 33 prostovoljk, ki so anketirale občane Kamnika, ki so dosegli starost 69 let. V letu 2017 smo  začeli povečevati  starost anketirancev, ki bo sčasoma dosegla starost 75 let. V Projekt so vključeni  vsi starejši občani Kamnika ne glede na to ali so člani društva ali ne.

Projekt vodi Koordinatorica Branka Lap, njena pomočnica pa je Marjana Berlec, ki je obenem tudi vnašalka podatkov v program BOPRO.

Naše prostovoljke vse anketirane občane, predvsem tiste, ki so bolehni in potrebujejo kakšno pomoč obiščejo enkrat do dvakrat letno, vse ostale, ki pa te pomoči še ne potrebujejo pa preverjajo na dve oz. tri leta. Vse obiske imamo zabeležene v posebnem računalniškem programu, v katerega dostopamo prek interneta in posebnega gesla, ki ga vesta samo koordinatorica in pomočnica. Vsak trenutek se lahko izdela seznam vseh opravil in obiskov, ki so bili opravljeni v posameznem letu.

V programu prostovoljke nudijo pomoč starejšim kot so:  družabništvo, sprehode, branje, prinašanje iz trgovine itd. V društvu pomočnica koordinatorice nudi pomoč pri izpolnjevanju raznih obrazcev, telefonske poizvedbe ali organiziranje kakšne druge pomoči. Imamo tudi posebno telefonsko številko za pomoč starejšim. Vodi se evidenčni list za vsako prostovoljko, koliko ima opravljenih prostovoljskih ur v posameznem letu.

Pri vsakoletnem programu društva je priložen tudi poseben list na katerem so navedene vse pomoči, ki jih v društvu nudimo starejšim občanom, kakor tudi podatki s telefonskimi številkami, ki jih nudijo še druge organizacije s področja socialnega varstva v občini.

Od leta 2012 smo vpisani v register prostovoljskih organizacij pri AJPESU ter od leta 2015 pa kot  splošna dobrodelna organizacija  tudi  v razvid humanitarnih organizacij pri Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.  Od leta 2016 zbiramo tudi sredstva v višini 0,5 % dohodnine.

Ravno tako imamo z Občino Kamnik podpisan Sporazum o izvajanju socialnega varstva,  na podlagi katerega pridobivamo  podatke o starejših občanih za potrebe anketiranja.

Preverjanje uspešnosti  Projekta se vodi na sestankih koordinatorjev za Gorenjsko, ki so vsaka dva meseca. Vsako leto je v Hotelu Delfin v okviru ZDUSA večdnevni dopolnilni seminar za koordinatorje in vnašalce v program BOPRO. Teh sestankov se udeležujeta koordinatorica in njena pomočnica. Ravno tako imamo vsako leto  tudi izobraževanje za prostovoljce v Projektu, za katerega preskrbi  predavatelja  ZDUS.

V letu 2017 je bilo v Projektu opravljenih 1.371 obiskov, od tega  1.221 ponovnih obiskov in 150 prvih obiskov – anketiranje. Nudenih pomoči je bilo  1.330 druženja in 41 sprehodov s slepo osebo.

V projektu je trenutno vključenih 2.878 aktivnih občanov: od tega 1.815 žensk in 1.063 moških.  1.534 jih živi v zakonski zvezi,  51 s partnerico-jem, 727 z otroci oz. vnuki, 19 v širši družini, 25 z drugimi, 510 samih, 12 pa na vprašanje ni odgovorilo.

V hiši jih živi 2.364, v stanovanju pa  514.  2.140 je odgovorilo, da je hiša oz. stanovanje  njihova last, 344 od obeh, 306 od svojcev, 40 od partnerice-ja,  48 pa da je stanovanje najemniško.

2.445 je odgovorilo da pomoči še ne potrebuje,  433 pa da jo že potrebuje. Na vprašanje o osebnem počutju   jih je 513 odgovorilo da so zdravi, 719 da ne, 1.567 da še kar, 79 pa na vprašanje ni odgovorilo.

1.986 vključenih v projekt je članov društva, 892 pa ne.

Podali smo samo nekaj najbolj zanimivih odgovorov na vprašanja iz ankete.

V lanskem letu je Program »Starejši za starejše« v Bruslju  prejel nagrado DRŽAVLJAN EVROPE, ki so jo prevzeli predstavniki Zveze društev upokojencev Slovenije, ki je nosilec tega Projekta v Sloveniji in s to nagrado smo bili posredno nagrajeni   vsi prostovoljci, ki delamo v Projektu.

  1. avgusta sta se koordinatorica in njena pomočnica udeležili sprejema pri županu mestne občine Kranj, ki je povabil vse koordinatorje iz področja Gorenjske, da se jim je zahvalil za delo na Projektu in jim čestital za prejeto nagrado iz Bruslja DRŽAVLJAN EVROPE.

Letos je bil v časopisu Kamničanka objavljen tudi daljši članek o delu na Projektu starejši za starejše.

Edini problem pri anketiranju starejših občanov je, da jih kar precej (predvsem mlajših) ne želi odgovarjati na vprašanja. Ravno zaradi tega smo se odločili, da bomo sčasoma povišali starostno mejo.  V letu 2018 bomo anketirali občane letnik 1944 in 1945. Ni potrebno, da odgovarjajo na vsa vprašanja, lahko odgovorijo samo na tista na katera želijo odgovoriti.

V Društvu upokojencev Kamnik imamo že več kot 35 let tudi Komisijo za socialne, zdravstvene in stanovanjske zadeve, ki ima 10 članic.  Članice komisije,  ki so vse prostovoljke, vsako leto obiščejo jubilante in bolne člane društva.  Zadnji teden v juniju so  obiskale jubilante društva, ki so bili v prvem polletju leta 2017 stari 80, 90 in nad 90 let ter jih skromno obdarile. Teh jubilantov je bilo  89.  V oktobru in novembru so članice socialne komisije obiskale jubilante, ki so imeli svoj jubilej v drugi polovici leta ter  bolne člane društva na domovih (seznam bolnih priskrbijo poverjeniki). Obiskanih in obdarjenih  je bilo 295 članov. Decembra so članice komisije obiskale še člane društva, ki  bivajo v domovih starejših občanov v Kamniku kjer jih je največ, in sicer 84 (z nami pride predsednik društva in  Ljudske pevke Predice s harmonikašem, da jim lahko tako pripravimo še prijetnejše  druženje). Ravno tako so obiskale tudi člane v domovih  v Gornjem Gradu, Mengšu in Domžalah. Za ostale člane, ki so v domovih po Sloveniji damo darila in pozdrave njihovim svojcem. Vseh članov v domovih imamo 119, ki so tudi oproščeni plačila članarine.

Članice socialne komisije so tako doma ali pa v domovih obiskale in obdarile več kot 500 članov.

Vsako leto je izdelano poročilo o obiskih, in sicer kdo, kdaj in koga se je obiskalo, s pripombo v kakšnem stanju je bolan  član društva. Vsa poročila so na ogled v tajništvu društva.

Dvakrat letno pripravimo počastitev diamantnih, bisernih in zlatih parov s kulturno zabavnim programom. Za tiste,  ki so imeli jubileje v I. polletju 2017 je to v prvi polovici meseca junija, za vse ostale pare pa v prvi polovici meseca decembra. Počastitve se udeleži  tudi župan občine g. Marjan Šarec.  V letu 2017 smo tako počastili 41 parov.

Že dolga leta v društvu opravljamo meritve vrednosti v krvi, in sicer: tlaka, sladkorja, holesterola in trigliceridov. Meritve se opravljajo vsak prvi torek v mesecu. Občasno je prisoten tudi zdravnik – prostovoljec dr. Aleksander Doplihar, ki nudi praktične zdravstvene nasvete. Za leto 2018 smo pridobili tudi prostovoljca dr. Janeza Rifla, zato bodo meritve vsak prvi petek v mesecu.

Vsak torek in četrtek je organizirana športna aktivnost, ki jo izvaja fizioterapevtka – prostovoljka. Ob torkih v KS Duplica in ob četrtkih v prostorih društva na Kolodvorski ul. 5. Obe skupini sta polno zasedeni. Izvajamo tudi organizirane sprehode in pohode v okolico Kamnika ter nordijsko hojo.

Starejši občani se v velikem številu udeležujejo tudi Šole zdravja, ki poteka v Kamniku, Podgorju, Perovem, Godiču in na Duplici.

Zdravje je pomembna vrednota pri starejših, zato smo aktivno pristopili k ohranjanju in spodbujanju starejših za to vrednoto.

Naše aktivnosti imajo navedene v svojih programih tudi Društvo invalidov Kamnik in Društvo diabetikov Kamnik, katerih člani se teh aktivnosti tudi udeležujejo.

V naših prostorih potekajo razna predavanja, izobraževanja, druženja in tečaji ter delavnice. Imamo začetni in nadaljevalni tečaj angleščine, začetni tečaj nemščine ter začetni in nadaljevalni tečaj računalništva. V letu 2017 se je udeležilo začetnega tečaja računalništva v aprilu mesecu kar 10 članov društva, nadaljevalnega pa osem članov in sicer v oktobru  mesecu.

Poteka tudi delavnica vezenja in rešilje tehnike. Deluje gledališki krožek, ki se predstavlja na družabnih srečanjih upokojencev. Ženska sekcija se sestaja dvakrat mesečno, sekcije na terenu se sestajajo enkrat mesečno, in sicer v KS Tuhinj, KS Šmartno, KS Srednja vas, KS Sela, KS Kamniška Bistrica in Godič, KS Črna in KS Tunjice. Na teh srečanjih se goji ljudsko petje, praznujejo rojstni dnevi, seznanjajo se z raznimi kulturnimi dogodki, kuharskimi nasveti  in zdravstvenimi nasveti. V naših prostorih se sestaja skupina za samopomoč, ki jo vodi prostovoljka Jesenskega cveta in naša koordinatorica Projekta »Starejši za starejše«. Sestajajo se vsak teden.

Že dve leti imamo dogovor z Občino Kamnik, da se v našem klubu vsak delovni dan od 12. – 13. ure deli brezplačno kosilo socialno ogroženim občanom Kamnika.

BERLEC MARJANA, podpredsednica društva, zadolžena za socialo

Kamnik, 23.1.2018

Avtor in skrbnik spletne strani: Branko Novak in Cubiodesign s.p.